Węgiel

Węgiel

Nasza oferta

Miał węglowy

Miał węglowy to węgiel o grubości 0 – 20 mm, 0 – 25 mm. Ofer­owany przez nas miał węglowy jest pro­duk­tem wysoce kalo­rycznym, nie zaw­ier­a­ją­cym dodatków sztucznie zwięk­sza­ją­cych wagę. Pozwala on na opalanie w więk­szości pieców przez­nac­zonych na stałe paliwa opałowe.

Groszek

Groszek i groszek II to węgiel o wymi­arze ziarna 20 – 45 mm i 25 – 50 mm oraz 8 – 25 mm i 15 – 25 mm. Ofer­owany przez nas groszek to pro­dukt o niskiej zawartość siarki, ogranicza­jący w szkodliwy wpływ na środowisko nat­u­ralne. Głównymi zale­tami naszego groszku, spraw­ia­ją­cymi, że jest wyjątkowo atrak­cyjnym surow­cem do wyko­rzys­ta­nia w piecach domowych i prze­mysłowych, jest jego wysoka kalo­ryczność oraz konkuren­cyjna cena. Para­me­try groszku i groszku II ofer­owanego przez BBJ mają równie dobre para­me­try użytkowe jak Ekogroszek.

Ekogroszek

Ekogroszek to uszla­chet­niony pro­dukt węglowy o wymi­arze ziaren wynoszą­cym 8 – 25 mm lub 15 – 25 mm, dzięki czemu można go stosować w kotłach retor­towych oraz innych typach kotłów z automaty­cznym poda­jnikiem paliwa.

Orzech

Orzech i orzech II to sprowadzany również przez BBJ z Rosji i Ukrainy węgiel o wymi­arach ziarna 40 – 80 mm lub 50 – 90 mm oraz 25 – 50 mm. Tego typu węgiel należy do najczęś­ciej wyko­rzysty­wanego w Polsce węgla służącego do ogrze­wa­nia pomieszczeń za pomocą wszys­t­kich rodza­jów pieców.

Kostka

Kostka jest węglem kami­en­nym o śred­nicy od 60 do 200 mm o wyso­kich właś­ci­woś­ci­ach ener­gety­cznych. Duże rozmi­ary tego typu węgla powodują rzad­sze niż w przy­padku miału czy groszku węglowego dokładanie do pieca. Podob­nie jak w przy­padku pozostałych naszych pro­duk­tów, kostka ofer­owana przez BBJ zaw­iera niską zawartoś­cią siarki i wysoką kalo­rycznoś­cią, co powoduje mniejszą szkodę dla środowiska pod­czas spalania.

Węgiel niesortowany

Węgiel niesor­towany posi­ada wyjątkowo dobre para­me­try takie jak niska zawartość siarki, wysoka kalo­ryczność, przez co jest szczegól­nie atrak­cyjny. Cena tego typu węgla doskonale przekłada się na wielkość jego ziaren.

Kontakt

  • B&B OIL sp. z o.o.
  • pl. Kasztelański 3
  • 01-362 Warszawa
  • adresy email:
  • oferty@bboil.pl
  • biuro@bboil.pl